Szukaj

Regulamin

Regulamin Promocji "Mombella Tasiemka z Klipsem w Prezencie "
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie "Tasiemka z klipsem w prezencie", zwanej dalej „Promocją”, jest firma Blue Ocean Sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-984 Warszawa, NIP: 9522098066, zwana dalej „Organizatorem.”
2. Celem Promocji jest popularyzacja marki oraz sklepu internetowego poprzez nagradzanie Uczestników za zakup produktu marki Mombella.
3. Promocja obowiązuje wyłącznie w sklepie internetowym www.mombella.pl, zwanym dalej „Sklepem internetowym”.
4. Promocja trwa od 2 czerwca 2021 r. do wyczerpania zapasów promocyjnych.
5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Uczestnik – osoba dokonująca zakupu dowolnego produktu za kwotę minimum 50 zł
7. Prezent – tasiemka z klipsem do smoczka i gryzaka.

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

1. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które w okresie promocyjnym dokonały zakupów produktów marki Mombella o wartości minimum 50 zł.
2. Chcąc wziąć udział w Promocji i otrzymać prezent, Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji dokonać zakupów produktów marki Mombella za minimum 50 zł. Wówczas w prezencie otrzyma tasiemkę z klipsem.
3. Klient może odmówić przyjęcia prezentu ze względu na brak zainteresowania tematyką.
4. Prezent może zostać niewydany, jeżeli bieżący stan magazynowy produktu gratisowego w Sklepie internetowym zostanie wyczerpany.
5. Prezent wydawany jest wyłącznie przy zakupie.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zwrotu towaru marki Mombella Uczestnik ma obowiązek zwrócić także Prezent w stanie nienaruszonym.

§3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać mailowo – na adres: kontakt@mombella.pl.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.
4. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w punkcie obsługi klienta ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno (budynek TDP) oraz na stronie internetowej www.mombella.pl w zakładce Regulamin.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.


Regulamin Konkursu "Spacerujemy Razem – Mombella i Lulujo "


§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu o nazwie " Spacerujemy Razem – Mombella i Lulujo ", zwanej dalej „Konkursem”, jest firma Blue Ocean Sp. z o.o., ul. Poprawna 61J, 03-984 Warszawa, NIP: 9522098066, zwana dalej „Organizatorem.”
2. Celem Konkursu jest popularyzacja marker oraz sklepów internetowych, jak również aktywizacja fanów brandów poprzez nagrodzenie wybranego uczestnika produktami ww. marek.
3. Konkurs jest prowadzony na portalu społecznościowym instagram.com.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany lub administrowany przez operatora portalu społecznościowego instagram.com
5. Konkurs skierowany jest wyłącznie do obserwatorów instagramowych profili marek tj. mombella_polska oraz lulujo_polska.
6. Konkurs trwa od 1 czerwca 2021 r. do 14 czerwca 2021r. Ogłoszenie wyników do 16 czerwca 2021 r. na instagramowych profilach organizatorów.
8. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem” może być osoba fizyczna dysponująca pełną zdolnością do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która dysponuje publicznym profilem osobistym w serwisie Instagram.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.
10. Nagroda – zestaw produktów marek Mombella oraz Lulujo:
Mombella Gryzak z grzechotka ślimak nr kat. P8073,
Lulujo Kocyk tkany blue nr kat. LJ752
Lulujo Lovies Kocyk Przytulanka Leniwiec LJ907
11. Wysyłka nagrody na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
12. Aby wziąć udział w konkursie udostępnij na swoim (publicznym) profilu zdjęcie z rodzinnego spaceru z oznaczeniem @lulujo_polska, @mombella_polska oraz hasztagiem #SpacerujemyRazem
13. Jedna osoba może zamieścić wyłącznie jedno zdjęcie konkursowe. Oznacza to także, że ten sam Uczestnik nie może dokonywać zgłoszeń posługując się różnymi Profilami.
14. Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora wybierze Laureata - autora najciekawszego zdjęcia z profilu instragram.com w okresie trwania Konkursu, przy czym kryteriami wyboru Laureata będą kreatywność, poprawność wykonania i nienaganna estetyka.
15. Zamieszczone zdjęcie konkursowe nie może naruszać praw osób trzecich, a zwłaszcza praw autorskich, być sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na portalu Instagram.com.
16. Uczestnik nie może wpływać na wynik Konkursu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami.
17. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w Konkursie osobę, która, bądź której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.
18. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki RODO.

Rodo:
Administratorem danych jest Blue Ocean sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawnej 61J, 03-798 Warszawa.
Przetwarzamy twoje dane oraz dane twojego dziecka w celu realizacji Umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy oraz po jej wygaśnięciu do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez naszych pracowników oraz zewnętrznych dostawców usług (m.in. obsługa IT).
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
W kwestiach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować drogą korespondencyjną lub pocztą elektroniczną na adres rodo@blueshop.pl
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych należących do Blue Ocean sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawnej61J, 03-798 Warszawa w postaci udostępnianych przeze mnie każdorazowo fotografii w celach marketingowych i promocyjnych.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych należących do Blue Ocean sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawnej 61J, 03-798 Warszawa w postaci udostępnianych przeze mnie każdorazowo fotografii w celach marketingowych i promocyjnych.


Regulamin sklepu internetowego mombella.pl

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne
3. Informacje o Produktach
4. Składanie zamówień
5. Ceny
6. Dostawa i odbiór
7. Prawo odstąpienia od umowy
8. Anulowanie zamówienia
9. Reklamacje
10. Gwarancja
11. Recenzje
12. Polityka prywatności
13. Postanowienia końcowe

1. Definicje
1.1. HASŁO - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
1.2. KLIENT (KUPUJĄCY) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.
1.3. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
1.4. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) - podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym, danych osobowych Klienta niezbędnych do realizacji Umów, na których przetwarzanie Klient wyraził zgodę.
1.6. PRODUKT (TOWAR) - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.7. REGULAMIN - niniejszy Regulamin Sklepu internetowego.
1.8. REJESTRACJA - jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.
1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.mombella.pl. za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży rzeczy ruchomych (Produktów)
1.10. STRONA - Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.
1.11. SPRZEDAWCA – Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Poprawna 61J Warszawa 03-984 prowadząca Sklep dostępny pod domeną www.mombella.pl
1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) - umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.
1.13. USŁUGA – dostarczanie Newslettera.
1.14. UŻYTKOWNIK – Klient lub osoba korzystająca z treści zawartych na stronie Sklepu, zapoznająca się z Produktami lub opiniująca Produkty.
1.15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki

1.16. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE


2. Postanowienia ogólne
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
- korzystania ze Sklepu,
- składania Zamówień,
- dostarczania Produktów,
- uiszczenia ceny sprzedaży oraz innych opłat,
-uprawnień Klienta związanych ze składaniem Zamówienia oraz zawartą umową sprzedaży.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownik może:
- zapoznać się z Produktami,
- zawrzeć umowę sprzedaży Produktów,
- zapoznać się z opiniami na temat Produktów,
- wyrazić opinię o Produkcie i ocenić Produkt,
- bezpłatnie zamówić Newsletter.

2.3. Sklep prowadzony jest przez spółkę Blue Ocean Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poprawna 61J zwaną dalej "Sprzedawcą" zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000366519, NIP 9522098066 REGON 142601092 o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 zł.

2.4. Użytkownik może kontaktować się ze Sklepem:
- telefonicznie pod numerem telefonu 530-701-771 (koszt połączenia wg stawek operatora),
- za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres kontakt@mombella.pl, rodo@blueshop.pl
- za pośrednictwem poczty tradycyjnej przesyłając wiadomość na adres Blue Ocean Sp. z o. o. ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno

2.5. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedawca oferuje Użytkownikom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

2.6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie:
- urządzenia z dostępem do sieci Internet,
- zainstalowanej przeglądarki internetowej np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
- zainstalowanej obsługi wtyczek Adobe Flash Player
- aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

2.7. Sklep realizuje zamówienia dla których miejscem dostawy jest terytorium Polski.


3. Informacje o Produktach:
3.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu przedstawia informacje o głównych cechach Produktu, w tym cenie, dostępności Produktu i czasie realizacji zamówienia oraz o głównych cechach Usług.
3.3. Informacje dotyczące sposobów dostawy i ich kosztów oraz sposobach płatności dostępne są w zakładce: „Płatności i wysyłka” oraz w formularzu składania zamówienia po przejściu do podstrony „KOSZYK” w zakładce: „Płatność i dostawa”.


4. Składanie zamówień
4.1. W celu złożenia zamówienia należy wejść na stronę internetową Sklepu, dokonać wyboru Produktu lub Produktów poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA” a następnie wybrać sposób płatności i dostawy.
4.2. Za pośrednictwem formularza Klient dokonuje wyboru:
- Produktu i jego ilości,
- sposób płatności,
- sposób dostawy.
4.3. Po uzupełnieniu danych wskazanych w punkcie 4.1 oraz 4.2 w formularzu pojawia się podsumowanie zamówienia z wyszczególnieniem:
- kosztu Produktu/Produktów tj łącznej ceny,
- kosztu dostawy,
- ewentualnych rabatów.
4.4. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” oraz uzupełnieniu danych Klienta niezbędnych do realizacji Umowy co następuje po zalogowaniu się na Konto Klienta lub bez konieczności utworzenia Konta Klienta po podaniu danych niezbędnych do realizacji Umowy – danych odbiorcy oraz adresu dostawy i adresu poczty elektronicznej.
4.5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji - w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).


5. Ceny
5.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i jest ceną brutto. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które - jeżeli występują - są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „warunki dostawy”.
5.2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon. Klient może złożyć dyspozycję wystawienia faktury VAT. Zarówno paragon jak i faktura jest przekazywana Klientowi wraz z zamówionym towarem lub na adres e-mail podany podczas procesu składania zamówienia.
5.3. Zapłata ceny może nastąpić:
5.3.1. w formie przedpłaty przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są w zakładce „Kontakt” zamieszczonej na stronie Sklepu oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).
5.3.2. poprzez Dotpay lub PayPal po złożeniu zamówienia,
5.3.3. za pobraniem przy odbiorze.


6. Dostawa i odbiór
6.1. Dostawa i odbiór Towarów odbywa się według wyboru Klienta zgodnie z treścią zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.
6.2. Koszty dostawy nie są elementem ceny Towaru zgodnie z postanowieniami ust. 5.
6.3. Towar dostarczany jest niezwłocznie po zawarciu umowy, w terminach oznaczonych przez Sprzedającego znajdujących się na stronie Sklepu, nie później jak w terminie trzydziestu dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia woli o zawarciu umowy.

6.4. W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika – tj. sporządzić protokół reklamacyjny, opisujący stwierdzone nieprawidłowości.


7. Prawo odstąpienia od umowy
7.1.  Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Z prawa do odstąpienia od umowy może skorzystać również osoba fizyczna, która zawarła umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą lecz dana rzecz nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.
(Dz.U. z 2014 r., poz. 827)

7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia dostarczenia zamówionego Produktu (objęcia rzeczy w posiadanie) lub w przypadku złożenia Zamówienia obejmującego wiele rzeczy dostarczanych osobno – od dnia dostarczenia ostatniego z zamówionych Produktów.


7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adresy podane w punkcie 2.4, faxem).


7.4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego wraz z otrzymanym zamówieniem, jednak nie jest to obowiązkowe.


7.5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


7.6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


7.7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostarczenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraził wyraźną zgodę za zwrot w inny sposób, który nie wiąże się z dodatkowymi kosztami ponoszonymi przez Konsumenta.

Konsument zwraca lub przekazuje rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni po poinformowaniu Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Koszty bezpośredniego zwrotu Produktu ponosi Konsument.


7.8. Sprzedawca może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


7.9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


7.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, m.in. nie dotyczy ono umowy:

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


8. Anulowanie zamówienia

Klientowi przysługuje prawo anulowania zamówienia na zasadach określonych w pkt. 7 od momentu złożenia zamówienia do momentu jego realizacji.


9. Reklamacje

9.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy wolnej od wad.

9.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, m.in. jeśli rzecz:
- nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia,
- nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
- nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
- została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

9.3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w przypadkach określonych w pkt. 9.2. jeśli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania rzeczy Klientowi.
9.4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz wg swojego wyboru:
- oświadczenie o obniżeniu ceny,
- oświadczenie o odstąpieniu od umowy jeśli wada jest,
- roszczenie o usunięcie wady,
- roszczenie o wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad,
Konsument powinien odesłać kurierem na adres ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500 Reklamację można zgłaszać również za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając pismo na adres e-mail kontakt@mombella.pl lub pocztą na adres ul. Okulickiego 7/9 Piaseczno 05-500.

9.5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9.6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail podany podczas składania zamówienia lub udzielana w inny podany przez Klienta sposób. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy w terminie 14 dni, przyjmuje się, że zgłoszenie zostało uznane za uzasadnione.


10. Gwarancja
10.1. Produkty oferowane przez Sklep mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W tym przypadku Sklep udzieli informacji o istnieniu gwarancji na stronie Produktu.
10.2. Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia Kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu.
Obowiązki gwaranta mogą w szczególności polegać na zwrocie zapłaconej ceny, wymianie rzeczy bądź jej naprawie oraz zapewnieniu innych usług.
Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, poczytuje się w razie wątpliwości, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.
Jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi rok licząc od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana.

11. Opinie
11.1. Użytkownik ma możliwość wystawienia opinii dla każdego Produktu, która jest publikowana w zakładce „Opinie” przy opisie Produktu. W ramach wystawiania opinii Użytkownik może wystawić opinię i/lub ocenę Produktu.
11.2. Dodanie opinii odbywa się poprzez kliknięcie ikonki „Opinie” znajdującej się na stronie Produktu, a następnie wypełnieniu pola „Autor opinii” i „Treść opinii”, względnie wystawieniu oceny Produktu oraz przepisaniu kodu z obrazka wyświetlającego się na stronie i kliknięciu przycisku „Wyślij”.
11.3. Publikowane opinie są subiektywnymi spostrzeżeniami Użytkowników. Oceny powinny być jednak wystawiane na podstawie prawdziwych informacji oraz odpowiadać kryterium zgodności z prawdą.
11.4. Poprzez dodanie opinii o Produkcie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej recenzji oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także jej usunięcie w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 11.6.
11.5. Sklep internetowy nie jest serwisem moderowanym. Usunięcie opinii Użytkownika możliwe jest wyłącznie na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa w sytuacjach gdy:
a. opiniujący Klient nie dokonał zakupu towaru w Sklepie internetowym,
b. wypowiedź odnosi się do innego produktu niż opiniowany,
c. opinia świadomie wprowadza w błąd,
d. opinia narusza postanowienia pkt. 11.6. Regulaminu.

11.6. Recenzja Klienta nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, tj. nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszającego dobra osobiste, stanowiącego czyn nieuczciwej konkurencji.

 1. Korzystanie z Newslettera

12.1 W przypadku wyrażenia przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji o produktach i nowościach Sklep zastrzega sobie prawo do przesyłania niezapowiedzianych wiadomości.

12.2 Niezapowiedziane wiadomości rozumiane są jako informacje odnoszące się bezpośrednio do strony internetowej www.mombella.pl, usług i Produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), informacje niekomercyjne (np. życzenia).

12.3 Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w wyznaczonym miejscu na stronie głównej Sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola "Zapisz" ikony szarej koperty. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia.

12.4 Klient, może jednak w każdym momencie, dokonać rezygnacji z otrzymywania Newslettera poprzez kliknięcie na odpowiedni link znajdujący się na jego końcu: „rezygnuję z Newslettera” lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@mombella.pl zawierającej jego rezygnację z otrzymywania Newslettera.

 1. Ochrona danych osobowych
  13.1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych
  w systemie Sklepu internetowego.
  13.2. w każdym wypadku dotyczącym danych osobowych kontakt z Administratorem danych może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej- na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 11.1., poczty elektronicznej rodo@blueshop.pl lub pod nr telefonu [530-701-771]
  13.3. W Sklepie Internetowym Sprzedawca przetwarza dane Użytkowników oraz osób niezarejesrtowanych (Klientów lub subskrybentów newslettera) w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.
  13.4. Sprzedawca przetwarza:

13.4.1 dane identyfikujące osobę (imię, nazwisko, NIP),
13.4.2 dane kontaktowe (adres, nr telefonu),
13.4.3 dane transakcyjne (nr rachunku bankowego w przypadku tej formy płatności).

13.5. Sprzedawca przetwarzadane osobowe na podstawie:

13.5.1 art. 6 ust. 1 lit. a RODO- w przypadku wyrażenia zgody na przedstawianie informacje handlowe dotyczące usług i produktów,
13.5.2 art. 6 ust. 1 lit. b RODO- w celu realizacji zamówienia,
13.5.3 art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w przypadku konieczności wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako Administratorze danych (np. do celów podatkowych),
13.5.4 art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w celach reklamowych i statystycznych w związku z uzasadnionym interesem Administratora danych, zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.

13.6. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy na jakiej dane są przetwarzane. W przypadku:

13.6.1 wyrażenia zgody- do momentu jej odwołania za pośrednictwem właściwego linku lub poczty email na adres kontakt@blueshop.pl,
13.6.2 realizacji zamówienia- przez okres jego realizacji lub najpóźniej do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
13.6.3 wykonania obowiązku prawnego- przez okres wskazany we właściwych przepisach,
13.6.4 uzasadnionego interesu Administratora- do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot danych.

13.7. Odbiorcami danych osobowych są:

13.7.1 Pracownicy Sprzedawcy,
13.7.2 Podmioty zewnętrzne świadczące usługi outsourcingowe takie jak: poczta, kurier, faktoring, księgowość, czy wsparcie IT,
13.7.3 Inni Administratorzy, np. Dotpay.pl, Paypal,

13.8. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.
13.9. W przypadku niektórych produktów dane osobowe mogą być przekazywane do ich producentów, którzy mają swoją siedziby poza obszarem EOG- w Kanadzie. Zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2001 r. notyfikowanej jako dokument nr C (2001) 4539 Kanada zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z obszaru Unii Europejskiej.

13.10. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
 • ich sprostowania- w przypadku ich nieprawidłowości,
 • usunięcia- w przypadkach przewidzianych prawem,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • ich przenoszenia.

  13.11. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody
  13.12. w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  13.13. Dane osobowe podlegają profilowaniu w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów Sprzedawcy do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, zgodnie z polityką cookies.


14.. Postanowienia końcowe
14.1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz przekazaniem Produktu. Jeśli Klient wyrazi zgodę na przekazanie tekstu niniejszego Regulaminu na trwałym nośniku, Regulamin zostanie przesłany Klientowi na wskazany przez niego w czasie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej.
14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
14.3. Zmiany Regulaminu wejdą w życie po 14 dniach od ich opublikowania. Informacja o zmianach Regulaminu wraz z datą publikacji pojawi się na stronie głównej Sklepu w dniu zamieszczenia (publikacji) zmienionego Regulaminu na stronie www. Sklepu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
14.4. Konsument może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może wnieść wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje można uzyskać w każdym Inspektoracie Inspekcji Handlowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt